NAIM  mu-so  899.- €   /  mu-so QB   599.- €
NAIM  Multiroom Streaming mit großem BLACK FRIDAY Preisvorteil
bis 30.11.2018 !

naim_mu-so_start3